Shoppingbag
(0) Items | € 0.00

Algemene Voorwaarden Webshop Aline Fashion

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Artikel 2 - Bedrijfsgegevens

Webshop Aline Fashion
Schoolstraat 70
9251 ED BURGUM

Telefoonnummer: 0511-464833

Telefonisch bereikbaar:
maandag van 13.15-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 09.30-18.00 uur
zaterdag van 09.30-17.00 

E-mailadres: webshop@alinefashion.nl
KvK-nummer: 01-072710
Btw-identificatienummer: 063168078B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, verder webshop Aline Fashion genoemd, en de koper op afstand, verder consument genoemd.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Webshop Aline Fashion zijn in te zien.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. De afbeeldingen geven een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden webshop Aline Fashion niet.

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:

 • De prijs inclusief belastingen

 • De verzend- en retourkosten

 • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen

 • Het herroepingsrecht, de bedenktijd van de consument

 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

 • De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs

De voorraad van de artikelen in de Webshop van Aline Fashion komt overeen met de voorraad in de winkel in Burgum. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Webshop Aline Fashion de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst verbreken. Webshop Aline Fashion neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving.

 • Aline Fashion kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten uit de Webshop van Aline Fashion heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. In geval van retournering dient de consument dat kenbaar te maken via e-mail aan webshop@alinefashion.nl. De artikelen kunnen daarna retour worden gezonden naar de Webshop Aline Fashion met volledig ingevuld retourformulier.

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Webshop Aline Fashion verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • De retournering kan ook in de winkel van Aline Fashion, Schoolstraat 70 te Burgum.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,komen ten hoogste de verzendkosten van terugzending voor rekening van de consument.

 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Webshop Aline Fashion dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 • De in de Webshop Aline Fashion genoemde prijzen zijn inclusief btw. Voor bestellingen tot 50 euro berekenen wij 3,95 verzendkosten. Vanaf 50 euro zijn de verzendkosten gratis.

Artikel 10 - Garantie

Webshop Aline Fashion staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • Webshop Aline Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 • De artikelen worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij 'verzendwijze' worden aangevinkt. Webshop Aline Fashion verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer de bestelling geplaatst is zal de bestelling binnen 5 dagen worden geleverd. Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 30 dagen bericht van. Webshop Aline Fashion is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst.

 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, in overleg met de consument.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 • Aline Fashion beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Webshop Aline Fashion, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Webshop Aline Fashion binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • Webshop Aline Fashion probeert de klachten altijd in goed overleg met de consument op te lossen met in achtneming van wettelijke garantietermijnen.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.